Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
trony internetowej Rakoniewickiego Ośrodka Kultury

Rakoniewicki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rakoniewickiego Ośrodka Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej w okienku video zawsze dostępny jest jeden film, obecnie nie posiada napisów dla osób głuchych, zwykle jest to filmik zawierający muzykę
  • część znajdujących się na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo, nie posiada podpisu lub zawiera dokumenty skanowane do pdf.
  • Linki prowadzące do dokumentów nie zawierają informacji o ich formacie i języku
  • Niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę
  • Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane
  • Znajdują się błędy dotyczące kontrastów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Szaferska-Koler, jkoler@rokrakoniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 318 233. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rakoniewicki Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ul. Kościelnej 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne oraz przez dziedziniec. Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast do wejścia od dziedzińca, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biura Rakoniewickiego Ośrodka Kultury znajdują się na parterze, prowadzą do nich dwa schodki wewnątrz budynku. W budynku nie ma windy. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu przy wejściu od strony dziedzińca. Na dziedzińcu nie wyznaczono miejsc parkingowych, jednak istnieje możliwość zaparkowania tuż przy podjeździe dla niepełnosprawnych.

Do budynku Rakoniewickiego Ośrodka Kultury można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

F
F
?