Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia 2006 roku został ustanowiony Europejski Dzień Praw Pacjenta. Święto to obchodzone jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a jego cel stanowi uświadamianie bądź przypominanie o fundamentalnych prawach pacjentów, które im przysługują w ramach istnienia Europejskiej Karty Praw Pacjenta.

Karta ta jest nieformalnym dokumentem pozarządowym i posiada status zaleceń. Została sporządzona w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network wraz z 12 innymi organizacjami z różnych krajów europejskich (np. z Niemiec, Irlandii, Holandii czy Hiszpanii). Opiera się na założeniach Deklaracji Promocji Praw Pacjenta w Europie, która została przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1994 roku. Europejska Karta Praw Pacjenta zawiera spis zasad, które przysługują każdemu mieszkańcowi UE.

 Karta zawiera łącznie 14 praw, których zastosowanie ma gwarantować świadczenie wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia. Są to przy tym prawa podstawowe i w związku z tym powinny być przestrzegane przez wszystkie kraje należące do wspólnoty Unii Europejskiej.

14 praw zawartych w Karcie ma zagwarantować „wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia”. Do praw tych należą:

 1. Prawo do profilaktyki
 2. Prawo dostępu do opieki medycznej
 3. Prawo do informacji
 4. Prawo do wyrażenia zgody
 5. Prawo do wolnego wyboru
 6. Prawo do prywatności i poufności
 7. Prawo do poszanowania czasu pacjenta
 8. Prawo do przestrzegania norm jakościowych
 9. Prawo do bezpieczeństwa
 10. Prawo do innowacji
 11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
 12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
 13. Prawo do zażaleń
 14. Prawo do rekompensaty

Europejska Karta Praw Pacjenta zawiera również 3 prawa aktywnego obywatelstwa, które umożliwiają jednostkom i grupom obywateli na promowanie, monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respektowanie praw pacjenta, tj:

 1. Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu
 2. Prawo do działalności na rzecz przysługującym pacjentom praw
 3. Prawo do uczestniczenia w kształtowaniu polityki zdrowotnej

Biorąc pod uwagę wszystkie różnice, które wyrastają na tle wieku, płci, statusu i wyznania religijnego, a także mając świadomość, że mogą one wpływać na indywidualne potrzeby dotyczące opieki zdrowotnej, Europejska Karta Praw Pacjenta ma te rozbieżności niwelować. Pozwala ona na korzystanie z usług opieki medycznej na całym obszarze Unii, ponadto uprawnia do udzielenia pomocy w stanach nagłych podczas tymczasowego pobytu w jednym z państw członkowskich.

W Polsce wciąż panuje niedostateczna świadomość dotycząca znajomości swoich praw związanych z dostępem do bezpłatnego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Europejski Dzień Praw Pacjenta ma za zadanie poszerzanie wśród Polaków wiedzy dotyczącej tego tematu. Ustanowienie dokumentu ma również powodować aktywną działalność pacjentów w segmencie zdrowotnym i dawać im do zrozumienia, że poprzez ich zaangażowanie można dokonywać ważnych i potrzebnych zmian w pionie ochrony zdrowia.

 

F
F
?